November 26 – Travel Presentation by Fr. Casey

Travel Presentation by Fr. Casey: Singapore and Malaysia